1

می‌گویم به خود  

 

           نهیب وار  

 

چرا نمی‌شود 

 

          که رها شوم 

 

                     از این کشاله لَخت ظهر 

 

 

تا در افق آفتاب گرم شهرستان 

 

                        میان خمیازه یک سراب 

 

                                               ذوب شوم. 

 2

گاهی اوقات نفس مات پنجره 

 

راه چشمانم را می‌دزدد 

 

غرقه در تصویر 

 

خواب می‌بینم 

 

3 

مدتی است که 

 

معادله را برهم زده‌ای  

 

در شتاب‌های بی‌اثرم 

 

روح یک نسیم خفته است.