به دستانم ایمان آورده ام 

تو را خواهم کاشت 

تا برویی از دل خاکستری و گرم این زمین 

تا دوباره خویش را 

روز دل بریدن از دنیا 

روز دل بریدن از تو 

از شانه‌های ظریفت 

حلق آویز کنم!