نگاهم بر توست

در این آغاز روز

و هنوز در پس طلوع است آفتاب

مثل طعم لبانت در من

به طعم آخرین گیلاس شکفته این باغ

شیرین و... گندناک

و سفر آغاز می شود

از من

تا گندناکی لبان تو!