هیچ می دانی خورشید چینی چیست؟

نگاهی بینداز به آسمان:

می تابد

وارفته و بی حال و بی رمق

آن دایره زردِ رنگ پریده،

بی آنکه گرمم کند

حتی برای ثانیه ای!