عروسک قهوه‌ای ام

در آغوش مادرم

آرام خفته بود.


و من این سوتر

در خانه بازی ام

در آغوش دیوار

خفته بودم.