سگ لرز صبح فروردین

مرا به مسلخ اعدام می برد

چه می ترسانی زن را از کشتن

که زن هر روز

در کار کشتن خویش است

و تنها از خویش می ترسد!