اگرچه سترگ چون کوه  

بر پایه های ستبر خویش 

نایستاده ام 

بدان که در برابرت 

بیدوار می رقصم 

بی هیچ شکستی!