خالی خلوت خانه 

رویای دور نبودن توست 

اینک زیر کلاه تابستان 

غرقه در باران خلوتت 

رهسپارم پاییزم!