صندلی های پارک 

ساییده از خاطرات زن های تنهایی 

قصه های بی آغاز و بی فرجام 

در رخوت پوسیده ی ظهرهای تابستان!