پرانتز برای من عزیز است: 

گویی حجم خالی هواست 

میان دو کمانک پای خمیده ات 

چنین که کودکانه 

با دردی هوسران 

بر خیابان ها می لنگی!