دلم می خواد این ها رو روبه روش بگم اما فاصله ها زیاده!

فردا تولد یک مرد خوب فروردینیه! کسی که سه چهار ساله می شناسمش اما خیلی دوسش دارم به خصوص این که عزیزترین کس خواهرمه!

محسن عزیزم تولدت حسابی مبارک باشه! یک سال خرمالویی نارنجی نارنجی