X
تبلیغات
زولا

خالی وجودم 

خالی این دستان تهی 

تو را می ترساند 

و چقدر برای دوست داشتن  

عشق ورزیدن 

و زندگی کردن زود بود! 

 

اینک پری دستانم 

در گروی چشمانت! 

قلبم، جانم، زندگی ام در رهن بانک ها

اقساط بیچاره ام کردند 

چقدر برای دوشت داشتن دیر است!