این مملکت ما درست نخواهد شد. تا زمانی که مردمانش فکر و اندیشه را عوض نکنند همین خواهد بود! من مرده و شما زنده! نمونه اش همین دوستان تحصیل کرده کتاب خوان دانشگاهی! هر روز که با هم گفتگو می کنیم این باور برای من محکم تر می شود که نه ! این جماعت فقط پوست انداخته اند و جامه گردانده اند! میان جامه و درون پوست همان است که بود! همان فکر هزارساله ی پوسیده و حال به هم زن! این دو نمونه مشتی از خروار است:

1ـ من از یک حلقه بدلی خوشم آمد و خریدم و از آنجا که هنوز پشیزی برای قراردادهای اجتماعی احترامی قائلم آن را به دست راست کردم. دوست عزیزم که کلی مطالعه کرده و مقاله نوشته و کتاب چاپ کرده و ... به من می گوید:

- منظورت چیه از این حلقه؟

- هیچی خوشم اومد خریدم

- نه بابا این حلقه است! (انگار که نمی دونم) برای چی دستت کردی؟

- (در دلم: به تو مربوط نیست) ....

2ـ دوست دیگری در سرویس دانشگاه:

- بدلیه یا جواهره

- بدلیه!

ـ نامزد کردی؟

- نه! دست راستمه!

ـ گفتم شاید داماد پول نداشته بدل خریده از خجالتت کردی دست راستت!

ـ...(اینجا شاخ درآورده ام و قادر به صحبت نیستم)

یا مثلاً

- کردی دستت که خواستگار نیاد؟

- چه ربطی داره؟

- می گم شاید می خوای ریشه خواستگارا رو بخشکونی

- آخه این دست راستمه! نکنه قانونش عوض شده!

- به حلقه که ربطی نداره! حتی به بکارت ! امروزه دختر کسیه که زایمان نکرده باشه!!

ـ به خدا من بچه ندارم!

- نکن دستت! شاید بخوایم کسی رو معرفی کنیم نتونیم

- شما لطف دارین! لطفا معرفی نکنین

وقس علیهذا...


بحث ازدواج شخصی است و کسی را چه کار به امور شخصی دیگران! چه برسد به این که فلانی داماد فقیره یا پولدار!

3ـ یک عزیزی که به روابط آزاد زن و مرد باور دارد یا شاید وانمودش این طور است از ارتباط هم‌جنص‌خواهی به شدت ابراز انزجار کرد و کلی به این گونه افراد ناسزا گفت. آخه تو که روشنفکر جامعه ای چرا؟ روابط یک مساله شخصیه و به کسی ربطی نداره که تو از چی و کی لذت میبری؟ من هم که دفاع کردم گفت : خودت از این روابط داشتی؟

آخه به تو چه؟ داشتم یا نداشتم تو این وسط چه کاره ای؟ عقیدت محترم چرا دیگران رو به خاطر عقاید و اعمالشون ناسزا می گی؟


از آنجا که فشار خونم بالا رفته دیگر نمی توانم از آیات و معجزات این مردم چیز دیگری نقل کنم! در پست های بعدی !


پ.ن: من کسی رو به خاطر عقایدش سرزنش نمی کنم مگر اونهایی که دیگران رو تفتیش عقاید کنن!