آواز انگشتانت 

گوشم را هوایی کرده  

گویی زنجره ای در انگشتان تو 

خانه دارد