تمام وقت دیدارمان

به کوتاه کردن سر و تهش گذشته است! 

دزدیدن از بوسه ها 

نهان کردن دست ها 

بستن چشم ها 

و... 

آری  

این گونه شد که ما هدفمند شدیم!