بیا به ورطه بیفتیم

در اوج و حضیض قافیه‌ها

بیا که صدایمان

هم‌آوازی خستگان است

در فالش تنهایی سکوت

بیا که دعوتیم

به عربده‌های حلقه‌ی چاه

بیا تسلیم برف‌های آبانی شویم....