گویی که ترانه‌ای می‌خوانی

در عمق سرد و تاریک اتاق همیشه خواب

چون آخرین پری آب‌های دور

شیونت را پایان نیست

آری! دست‌هایم

گرمای دلداری ندارند

و صدایم تاریک است

اما این اشک‌ها...

آیا برای جاری شدنت

بسنده نیست؟