یکی دیگه می خواد دانشیار بشه و حقوقش بره بالا جونش رو ما می کنیم!ای تف به روح پدر هر چی مدیر و رییسه! امیدوارم به زودی زود این مرتیکه یک لاقبا خیزرانی حضرت اجل جاسبی تشریف ببرن تا این عمله هاشون هم شرشون رو کم کنن! هرچند که سگ زرد برادر شغاله اما حالا شاید قیافه بعدی بهتر باشه!
مردک بی سواد نفهم با چهار تا مقاله ای که دانشجوهاش نوشتن و یک کتابی که به زور و زحمت با سی نفر همکار چاپ شده می خواد ارتقای رتبه بگیره! اون وقت جونش بالا میاد دانشگاه رو مدیریت کنه! ای بر پدر اون که دانشگاه آزاد رو راه انداخت تا کرور کرور بی سواد به ضرب و زور شهریه فارغ التحصیل بشن! نصفشون هم مدیر و رییس و معاون دستگاه های اجرایی کشورن!