کتاب جامعه شناسی خودکامگی(تحلیل و بررسی جامعه شناسانه داستان ضحاک از زبان فردوسی) حقیقتاً روشنگر و شیواست. کتابی مستند با نگاهی تیز و موشکاف و بیانی صریح. علی رضاقلی لایه های ادبی و تاریخی و بیانی فردوسی را مانند یک جراح زبردست کنار می زند و از دل اشعار وی حقایق انکارناشدنی تلخی را بیرون می کشد.
خواندن این کتاب برای درک درست تاریخ سیاسی ایران لازم است. کتابی که قابل توصیه است و ارزش بارها خواندن را دارد