هرچه ببافی می پوشم

در این سگ‌لرز خشک پاییزی

زیر هر پتویی که بخواهی

می خوابم

مثل عنکبوتی چسبیده به سه کنج دوده زده یک دیوار

آماده یک خواب 

در کار مردنم!