به من...

می‌اندیشی؟...


چگونه آغاز شد

پیوند دوباره‌ام با تو؟


از یک شروع ناپیدا؟


آن چنان که دیگر

نمی‌توانم برویانم

فشردگی دانه ی دلم را.


لخته‌های خون درونم

کودکی نخواهد شد

از بس که رابطه‌ها

سترون بودند!