من هم چنان منتظر 

و آن قطره آب نمی چکد 

و ثانیه شمار ایستاست 

و برف یخ زده از آسمان نمی بارد 

این لحظه ابدی است 

محکوم در چنگال پست و کثیف زمان 

هم چنان منتظر یک صاعقه 

یک بمب افکن 

یک ویرانی جدید