زندگی آغاز شد

هم‌چنان که من

آرام و بی آواز

پای دروازه طلایی تولد

تاب می‌خوردم

و حسادتم به کودکی بود

که خوابیده بود

در غلافی بافته از نور و نسیم

گویی که هیچ گاه

پای رفتن به دروازه را نداشت.