هیچ اندیشیده‌ای؟

تو را با nod32 چه تفاوتی است

هر روز نام عبورم نامعتبر است

در درگاه چشمانت

هر روز این تکرار می شود:

The user name or password is invalid