X
تبلیغات
زولا

اگرچه تبر برایم سنگین بود 

اما  

صدای خرد شکستن قلبم 

به تمام سنگینی زمین 

می ارزید! 

اگرچه روزهای کاهلی ام 

پی در پی 

مرا در هم پیچیدند 

اما 

فروتنانه در تنبلی روزهای تابستان 

خود را به دار سپردن 

می ارزید...